e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-622

Konkursi / Oglasi

11 Jan

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE PRIPRAVNIKA

Javni oglas za prijem na stručno osposobljavanje pripravnika bez zasnivanja radnog odnosa možete pogledati OVDJE.

28 Nov

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos možete pogledati OVDJE.

Obrazac prijave za Javni oglas možete preuzeti OVDJE.

Oblasti i literatura iz koje će biti pismeni i usmeni stručni ispit za radno mjesto Doktor medicine možete preuzeti OVDJE.

Oblasti i lista propisa iz koje će biti pismeni i usmeni stručni ispit za radno mjesto Diplomirani pravnik možete preuzeti OVDJE.

Oblasti i literatura iz koje će biti pismeni i usmeni stručni ispit za radno mjesto Referent za kadrove i zaštitu na radu možete preuzeti OVDJE.

09 Aug

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos možete pogledati OVDJE.

Obrazac prijave za Javni oglas možete preuzeti OVDJE.

Oblasti i literatura iz koje će biti pismeni i usmeni stručni ispit za radno mjesto Doktor medicine možete preuzeti OVDJE.

Oblasti i lista propisa iz koje će biti pismeni i usmeni stručni ispit za radno mjesto Glavni računovođa možete preuzeti OVDJE.

Oblasti i literatura iz koje će biti pismeni i usmeni stručni ispit za radno mjesto diplomirani inžinjer radiologije možete preuzeti OVDJE.

21 Jun

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos možete pogledati OVDJE.

Obrazac prijave za Javni oglas možete preuzeti OVDJE.

01 Jun

ODLUKA O PONIŠTENJU KONKURSA ZA IZBOR KANDIDATA ZA DODJELU SPECIJALIZACIJE

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Opće bolnice Tešanj br. 01-1-4388-2/23 od 29.05.2023. godine - o poništenju Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor kandidata za dodjelu specijalizacija broj: 01-1-3162-5-1/23 od 30.03.2023. godine te člana 32 Statuta Opće bolnice Tešanj, donosi se:

ODLUKA

o poništenju Konkursa

za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije

 

Cijeli tekst Odluke možete pogledati OVDJE.17 Apr

KONKURS ZA IZBOR KANDIDATA ZA DODJELU SPECIJALIZACIJE

Na osnovu člana 153. i 154. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine F BiH“, broj 46/10, 75/13), člana 5. Pravilnika o kriterijima za prijem specijalizanata ("Službene novine Federacije BiH", br.102/13, 55/14, 99/19), Odluke Federalnog ministarstva zdravstva o odobrenju plana specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih kadrova za 2015 godinu, Odluke Upravnog odbora Opće bolnice Tešanj br. 01-1-3162-5-1/23 od 30.03.2023. godine, člana 19. Pravilnika o radu Opće bolnice Tešanj te člana 32 Statuta Opće bolnice Tešanj, objavljuje se: 

K O N K U R S

za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije

 

Cijeli tekst Konkursa možete pogledati OVDJE.

10 Jan

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE PRIPRAVNIKA

Javni oglas za prijem na stručno osposobljavanje pripravnika bez zasnivanja radnog odnosa možete pogledati OVDJE.

15 Aug

KONKURS ZA DODJELU SPECIJALIZACIJA

Na osnovu člana 153. i 154. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine F BiH“, broj 46/10, 75/13), člana 5. Pravilnika o kriterijima za prijem specijalizanata ("Službene novine Federacije BiH", br.102/13, 55/14, 99/19), Odluke Federalnog ministarstva zdravstva o odobrenju plana specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih kadrova za 2008 i 2014 godinu, Odluke Upravnog odbora Opće bolnice Tešanj br. 01-1-4148-5/22 od 01.07.2022. godine, člana 19. Pravilnika o radu Opće bolnice Tešanj te člana 32 Statuta Opće bolnice Tešanj, objavljuje se: 

K O N K U R S

za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije

 

Cijeli tekst Konkurs možete pogledati OVDJE.

04 Feb

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE PRIPRAVNIKA

Javni oglas za prijem na stručno osposobljavanje pripravnika bez zasnivanja radnog odnosa možete pogledati OVDJE.

27 Jul

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA OPĆE BOLNICE TEŠANJ

Opća bolnica Tešanj
Ul. Braće Pobrića 17,
74 260 Tešanj
 
Na osnovu člana 29. Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH“ broj 6/92, 8/93 i 13/94), člana 65. i 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“ broj 46/10, 75/13), člana 2. i 4.. Pravilnika o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koja konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove („Službene novine F BiH“ broj 77/17), člana 31. Statuta Opće bolnica Tešanj i Odluke Upravnog odbora Opće bolnice Tešanj br. 01-1-4045-3/21 od 06.07.2021. god., Upravni odbor Opće bolnice Tešanj raspisuje:
 
JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje direktora Opće bolnice Tešanj
 
I. PREDMET JAVNOG OGLASA
Izbor i imenovanje direktora Opće bolnice Tešanj, na mandatni period od četiri (4) godine.
 
II. USLOVI JAVNOG OGLASA
Za direktora Opće bolnice Tešanj može biti imenovan kandidat koji ispunjava sljedeće uslove:
 
A) OPĆI Uslovi
 • da je državljanin BiH (dokaz: Uvjerenje o državljanstvu)
 • da je stariji od 18 godine  (dokaz: Rodni list ili ovjerena fotokopija lične karte CIPS-a)
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat izrečene disciplinske mjere na bilo kojem nivou (državnom ili entitetskom) u BiH u razdoblju od 3 (tri) godine prije dana objave upražnjene pozicije (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa)
 • da se na njega ne odnosi član IX.1 Ustava BiH – da nije pod optužnicom od strane Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa)
 • da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv sa dužnošću direktora zdravstvene ustanove (dokaz: da nije osuđivan za krivično djelo – uvjerenje od nadležnog MUP-a mjesta rođenja, a da nije osuđivan za privredni prijestup – prekršajno odjeljenje nadležne općine)
 • da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u instituciji vlasti BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 16/02, 14/03, 12/04, 63/08, 18/12, 87/13, 41/16),  (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa).
 
B) POSEBNI USLOVI
 • da ima završen medicinski fakultet (dokaz: diploma odnosno uvjerenje – fotokopija ovjerena od nadležnog organa);
 • da ima 5 godina radnog iskustva u struci (dokaz: potvrda o radnom iskustvu );
 • da je ljekar specijalista jedne od bolničkih ili kliničkih disciplina zastupljenih u Općoj bolnici Tešanj                (dokaz: uvjerenje o specijalizaciji);
 • da posjeduje određeno znanje iz zdravstvenog menadžmenta  ( dokaz: certifikat o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta i to sva tri nivoa edukacije u skladu sa propisima o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta );
 • da sačini Program rada Opće bolnice Tešanj za naredni četverogodišnji mandatni period              (dokaz: obrazloženi Program rada Opće bolnice Tešanj u pisanoj formi, potpisan od strane kandidata).
 
III. TRAŽENA DOKUMENTACIJA
Kandidati su dužni dostaviti prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, te priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova traženih ovim oglasom.
 
IV. OPĆE INFORMACIJE
Prijave sa traženim dokumentima, kao dokazom, se dostavljaju lično ili poštom preporučeno u zatvorenoj koverti sa naznakom:
„PRIJAVA NA JAVNI OGLAS – ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA OPĆE BOLNICE TEŠANJ“.
 
Prijave se dostavljaju na sljedeću adresu: Opća bolnica Tešanj, ulica Braće Pobrić 17, Tešanj
 
Javni konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i na bolničkoj web stranici www.bolnicatesanj.ba.
 
Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
 
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
 
 
                                                                                                                                 Predsjednik
                                                                                                                           Upravnog odbora
                                                                                                                    Sejdinović Semir, dipl.ecc
 

Javni oglas za izbor i imenovanje direktora Opće bolnice Tešanj  je objavljen u dnevnom listu OSLOBOĐENjE dana 27.07.2021. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.