Aktuelno >> Ostale aktuelnosti
cigareta-333.jpg


Na osnovu člana 3. Zakona o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina ("Sl.novine FBiH", broj 6/98) i člana 32. Statuta Opće bolnice Tešanj, direktor Opće bolnice Tešanj   d o n o s i

 

O  D  L  U  K  U
o zabrani upotrebe duhanskih prerađevina


I
Zabranjuje se upotreba duhanskih prerađevina (pušenje) u Općoj bolnici Tešanj od 01. 07. 2009. godine.

II
Zabrana upotrebe duhanskih prerađevina (pušenja), odnosi se na zaposlenike, pacijente i posjetioce kao i sva druga lica koja se iz bilo kog razloga nađu u službenim prostorijama Opće bolnice Tešanj.
Zabrana upotrebe duhanskih prerađevina (pušenja), odnosi se na sve službene prostorije Opće bolnice Tešanj (holove, hodnike, sanitarno-higijenske prostorije, ljekarske ordinacije, ljekarske i sestrinske sobe i dr.).

III
Sva lica koja se zateknu da krše zabranu upotrebe duhanskih prerađevina (pušenja) podliježu sankcionisanju u skladu sa članom 17. Zakona o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina ("Sl.novine FBiH", br. 6/98).

IV
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.07.2009. godine.


Galerije
   
www. bolnicatesanj.ba
e-mail: bolnicatesanj@bih.net.ba
 
www. bolnicatesanj.ba
e-mail: bolnicatesanj@bih.net.ba
Centrala:     00387 32 650-187,
                                650-622,
                                650-551,
Design and apps by HENKOS
Centrala:     
00387 32 650-187,
650-622,
650-551,
  ©2008-2017 Opca Bolnica Tešanj
Design and apps by HENKOS